ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

  1. BEVEZETÉS Tolnai Luca (továbbiakban: Adatkezelő) mint adatkezelő, nagy figyelmet fordít ügyfelei, partnerei személyes adatainak védelmére, és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Köszönjük, ha adatai megadásával megtisztel bizalmával. Adatait minden esetben a legnagyobb körültekintéssel, adatvédelmi elveink betartásával fogjuk kezelni. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelésünkkel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az offlany.com/adatvedelem címen. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési gyakorlatunkat.

  2. AZ ADATKEZELŐK KÖRE: Tolnai Luca Elérhetőségek: E-mail: luca.tolnai@gmail.com Honlap: https://offlany.com/

  3. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK Adatkezelési elveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

  4. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (Infotv.)

  5. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény. A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések.

  6. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, jogi kötelezettségen (törvényi felhatalmazottságon) illetve esetenként a jogos érdek figyelembevételén alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk figyelmét arra, ha Ön nem saját személyes adatait adja meg, akkor Önnek adatközlőként kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.5 AZ OFFLANY.COM ADATKEZELÉSE Az offlany.com weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít. Webszerverünk böngésző alapú azonosítót használ, IP címet nem tárol. Honlapunk webanalitikájához, célzott online hirdetésekhez - mint a legtöbb honlap - harmadik feles IT megoldást használunk (Google). Ez esetben cookiekat és tag-eket használunk. Ezek kisméretű szöveges fájlok, melyek a számítógépén vagy a mobil eszközén tárolódnak. Ezek segítségével a Google saját adatkezelése és algoritmusa alapján a felhasználónak célzott hirdetések elhelyezését teszi lehetővé, valamint globális információt ad honlapunk látogatói szokásairól. A Google által gyűjtött adatokhoz mi egyes felhasználók szintjén nem férünk hozzá, így részünkről személyes adatok kezelése nem történik. A cookiet a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookiek alkalmazását. A cookiek kezelésére általában a böngészők /Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Cookiek törlésekor vagy letiltásakor viszont elveszítheti a lehetőséget a felhasználó, hogy számára releváns információkhoz, ajánlatokhoz jusson.

4.6 HÍRLEVÉL

A hírlevélre történő feliratkozás jelen szabályzat elfogadásával történik meg. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatokat lehetséges megadni: Email cím (kötelező), vezetéknév (nem kötelező), keresztnév (nem kötelező), cím (nem kötelező), telefonszám (nem kötelező), születésnap (nem kötelező).

  1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Vállaljuk, hogy a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az adatkezelés során megőrizzük: a titkosságot: megvédjük az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédjük az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodunk arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. Adatkezelőként időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállalunk az általunk kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Ön hozzájárulásától eltérően – nem hozzuk harmadik fél tudomására.

  2. ADATFELDOLGOZÁS Az alábbi Adatfeldolgozó szolgáltatását vesszük igénybe: Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC): 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

  3. ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő elérhetőségein (jelen dokumentum 2. pont).

7.1 TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSÉHEZ, HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. Az érintettek, személyazonosságuk igazolása után, a 2. pontban feltüntetett elérhetőségeinken keresztül tájékoztatást kérhetnek, hogy milyen személyes adataikat, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig tároljuk.

7.2 HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG: Ön kérheti, az Önre vonatkozó személyes pontatlan adatok helyesbítését vagy a hiányos adatok kiegészítését.

7.3 TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG: Ön megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat. Az adatok törlése abban az esetben nem kezdeményezhető, ha a személyes adatok további tárolására jogszabály kötelez minket.

7.4 ZÁROLÁSHOZ VALÓ JOG: Ön korlátozhatja az adatkezelést pl. abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy adatait jogellenesen kezeltük. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

7.5 ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.6 TILTAKOZÁS JOGA: Az adatvédelmi rendelet értelmében Önnek az adatvédelmi rendelet értelmében joga van arra, hogy tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha személyes adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítanánk, felhasználnánk (azonban adatvédelmi szabályzatunk alapján nem teszünk ilyet). Tiltakozás esetén a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7 VISSZAVONÁS JOGA: Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  1. JOGORVOSLAT Adatvédelemmel kapcsolatos problémáival a következőkhöz fordulhat:

8.1 PANASZTÉTEL: Amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban problémája van, panasztételét a luca.tolnai@gmail.com e-mail címen teheti meg.

8.2 BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA: Jogainak megsértése esetén Ön a bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.3 ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Honlap: www.naih.hu Telefon: +36(1)391-1400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu